Ionizacija plinova sadržanih u zraku dobiva se kroz električno pražnjenje, kao rezultat razlike u naponu između vrha instrumenta i pacijentove kože. Mali, wireless uređaj omugućava vrlo jednostavno rukovanje i praktičnu primjenu na pacijentu. Tkivo se pomoću PLEXR aparata sublimira – pretvara iz čvrstog u plinovito stanje.

  • Ionizacija plinova sadržanih u zraku dobiva se kroz električno pražnjenje, kao  rezultat razlike u naponu između vrha instrumenta i pacijentove kože. Mali, wireless uređaj omugućava vrlo jednostavno rukovanje i praktičnu primjenu na pacijentu. Tkivo se pomoću PLEXR aparata sublimira – pretvara iz čvrstog u plinovito stanje.